องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง
๕๙ หมู่ที่ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทรศัพท์ :๐๔๒-๙๑๐๐๑๒ อีเมล์ : admin@nakwang.go.th
Powered By wnt.co.th