Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
รายงานการติดตามและประเมินผล
ผลการดำเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
คู่มือประชาชน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถิติ
งานเลือกตั้ง
ITA
รายงานผล ITA ประจำปี
ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
แบบฟอร์มต่างๆ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2
มติ ก. อบต.
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
กฎระเบียบกระทรวง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
บริการประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Social Network
ช่องทางร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
กระดานสนทนา ถาม - ตอบ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม    

ถนนภายในหมูบ้าน , ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และถนนเชื่อมระหว่างตำบล  มีสภาพดังนี้

 
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 140 สาย
-ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย
-ถนนลูกรัง จำนวน 75 สาย
-ถนนดิน จำนวน 27 สาย

การโทรคมนาคม 
 
-ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน -  แห่ง
-หมู่บ้านที่มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 หมู่บ้าน
-หอกระจายข่าวหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน
 
การไฟฟ้า
 
-หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 12 หมู่บ้าน
-จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 2,067 ครัวเรือน
-จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน - ครัวเรือน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ    จำนวน      13   แห่ง    ดังนี้
 
-ลำห้วยเซียม หมู่ที่  1,2,3,8,11,12
-ลำห้วยหลวง หมู่ที่  1,5,7,9,10,11
-ลำห้วยผักหนาม หมู่ที่  8
-ลำห้วยหนองผือ หมู่ที่  8
-ลำห้วยวังแก หมู่ที่  5
-ลำห้วยวังเทื่อม ( วังก้นหวด ) หมู่ที่  6
-ลำห้วยบุ่งยาง ( บุ่งควาย ) หมู่ที่  7
-ลำห้วยหลวงน้อย หมู่ที่  9,10
-เริงบ่อนกเป้า หมู่ที่  1
-บึงสังข์ หมู่ที่  4,5,6,11
-หนองโอง หมู่ที่  11
-หนองตะไก้ หมู่ที่  12
-หนองบวกผักแว่น หมู่ที่  1
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
-ฝายน้ำล้น 9 แห่ง    หมู่ที่ 1,2,3,5,6,8,9,10,11
-บ่อน้ำตื้น 4 แห่ง    หมู่ที่ 1,2,4,8
-ประปาหมู่บ้าน ( กรมโยธา ) 2 แห่ง    หมู่ที่ 1,9
-ประปาหมู่บ้าน ( รพช. ) 1 แห่ง    หมู่ที่ 3
-ประปาหมู่บ้าน ( กรมทรัพยากรธรณี ) 4 แห่ง    หมู่ที่ 3,4,6,12
-บ่อบาดาล ( กรมโยธา ) 5 แห่ง    หมู่ที่ 2,3,4,6,8
-บ่อบาดาล ( กรมทรัพยากร ) 5 แห่ง    หมู่ที่ 1,3,7
-บ่อบาดาล ( รพช. ) 3 แห่ง    หมู่ที่ 1
-บ่อบาดาล ( อบจ. ) 12 แห่ง  หมู่ที่ 1 – 12
-ถังเก็บน้ำ ( รพช. ) 2 แห่ง    หมู่ที่ 1
-ถังเก็บน้ำ ( กรมอนามัย ) 4 แห่ง    หมู่ที่ 1,2,8,11
-ถังเก็บน้ำ ( กรมการปกครอง ) 4 แห่ง    หมู่ที่ 1,7,8,10
-ถังเก็บน้ำพลาสติก 5 แห่ง    หมู่ที่ 1,3,4,9,10
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     ทรัพยากรป่าไม้    ตำบลนากว้างมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่  ส่วนมากเป็นป่าเสื่อมโทรมและหมดสภาพป่าไปบ้างแล้ว  สาเหตุมาจากการบุกรุกเป็นที่ทำกิน  และที่อยู่อาศัย  สำหรับการใช้ประโยชน์จากป่าเหล่านี้  คือการใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิง ในการหุงต้มและอื่น ๆ  แต่ก็มีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากถ่านไม้หายาก และมีราคาแพง 

     ทรัพยากรดิน   ตำบลนากว้าง มีชุดดินร้อยเอ็ดมากที่สุด ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ มีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างต่ำ มีความเหมาะสมปานกลางในการทำนาข้าว การปลูกพืชไร่   และเป็นดินในที่สูงและดินเขตร้อนที่มีสีแดงเหลือง เนื้อดินหยาบจนถึงเป็นลูกรัง ชั้นดินบางมีหินทราย หินกรวดหรือหินดินดาน อยู่ชั้นล่าง

     ทรัพยากรน้ำ  ส่วนใหญ่เป็นน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำสร้างขึ้นเอง เช่น ห้วย  หนอง คลอง บึง ฝาย ฯลฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์ แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง 
 
ข้อมูล ณ วันที่  ๑ กันยายน  ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

59 หมู่ที่ 9 บ้านนาทาม ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
                                                                   โทรศัพท์ : 042-219654    กด 1 ติดต่อ  สำนักงานปลัดและOperrator
                                                                                                                               กด  2   ติดต่อ   กองคลัง
                                                                                                                               กด  3   ติดต่อ   กองช่าง
                                                                                                                               กด  4  ติดต่อ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
                                                                                                                               กด  5  ติดต่อ    กองสวัสดิการสังคม
                                                                                                                               กด  6  ติดต่อ    ปลัดอบต.
                                                                                                                               กด  7  ติดต่อ    นายกอบต.
โทรสาร : 042-217521 อีเมล์ : nakwang_59@hotmail.com
Powered By nakwang.go.th